Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
15 Jul
ENG45  0

İngilizce Dilinin Tarihi

İngilizce Dilinin Tarihi

 

/Files/Articles/1049_en_learn english online.jpg

İngilizcenin 380 milyon insan tarafından anadil olarak ve 300 milyon insan tarafından ikinci yabancı dil olarak konuşulduğu gerçeğini göz ardı edemezsiniz. 1 milyar kişi de hali bu dili öğrenmektedir. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarsının ingilizce konuşacaği tahmin edilmektedir. İngilizce uluslararası işlerde, politikada ve diplomasi de kullanılmaktadır. Bilgisayar ve internet dünyasında hala başı çekmektedir.

Dünyanın farklı ülkelerinde çalan şarkılarda İngilizceyle sık sı karşılaşabilirsiniz. Fransa da ki iş okulları ingilizce öğretmekte, Alman Deutsche Welle gazetesinde bile İngilizceye rastlayabilirsiniz. 1330lerde konuşulmaya başlanan bu dilin bu denli yayılacağını çok az kişi tahmin etmiştir. Şuanda tüm dünyanın konuştuğu küresel bir dil olmuştur.

Amerikan, İngiliz, Avusturya ve hatta Kanada da konuşulan İngilizce birbirine çok benzediğinden, yanlış anlaşılmalar veya iletişimde zorluklar yaşanmamaktadır. İngiliz dili yardımlaşma hizmetleri çok düzgün bir şekilde insanlara hizmet vermektedir.

Farklılıklara bakacak olursak bunların tümce bilim ile sınırlı olmadığını görmekteyiz. Bazı kelimeler Amerikalılara anlamlı gelebilirken, çoğu İngiliz kelimelerin anlamlarını yakalamaya çalışabilirler.

Günümüzde şunu görüyoruz ki Times Square meydanında kullanılan ingilizce Trafalgar Meydanında ki ile aynı değildir. Çeviri yaparken İngilizc nin konuşulduğu ülkelerin kültürünü anlayan profesyonellerle çalışmaktayız.

 

 

 

İngilizcenin  kökenlerinin  ve  gelişiminin  kısa  bir  tarihi

 

İngilizce    dilinin    tarihi    aslen  MS.  5.  yüzyıl  boyunca  Britanya’yı  istila  eden  üç  Cermen  kavminin  adaya  ayak  basması  ile  başlamıştır.  Anglo,  Saksonlar  ve  Jütler  isimli  bu  kavimler  bugünkü  Danimarka’dan  ve  Almanya’nın  kuzeyinden  çıkıp  Kuzey  Denizini  geçerek  adaya  varmışlardır.  O  zamanlarda  Britanya’nın  yerleşimcileri  Kelt  dilini  konuşuyorlardı.  Fakat  Keltçe  konuşanların  çoğu  işgalciler  tarafından  başta  bugünkü  Galler,  İskoçya  ve  İrlanda  olmak  üzere  adanın  batısına  ve  kuzeyine  doğru  itildiler.  Anglolar  Englaland’dan  gelmişlerdir  ve  dillerine  “Englisc”  denilmekteydi.  Bu  kelimelerden  de  bugünkü  “İngiltere”  ve  “İngilizce”  kelimeleri  türetilmiştir.

 

Eski  İngilizce  (MS.  450-1100)

 

İstilacı  Cermen  kavimleri  Britanya’da  günümüzde  Eski  İngilizce  dediğimiz  bir  dile  evrilen  benzer  dilleri  konuşmaktaydılar.  Eski  İngilizce  ne  ses  ne  de  tarz  olarak  bugünkü  İngilizceye  benzemekteydi.  Ana  dili  İngilizce  olanlar  Eski  İngilizceyi  anlamada  çok  büyük  zorluk  çekmektedirler.  Yine  de,  Modern  İngilizcede  en  yaygın  olarak  kullanılan  kelimelerin  yaklaşık  yarısı  Eski  İngilizce  kökenlidir.  Örneğin,  be,  strong  ve  water  Eski  İngilizceden  türetilmiştir.  Eski  İngilizce  1100  yıllarına  kadar  konuşula  gelmiştir.

 

Orta  İngilizce  (1100-1500)

 

1066  yılında  Normandiya  (modern  Fransa’nın  bir  parçası)  Dükü  olan  Fatih  William  İngiltere’yi  fethedip  işgal  etmiştir.  Normanlar  adı  verilen  bu  galip  topluluk  Kraliyet  Mahkemesinin  ve  hakim  olan  ve  ticaret  yapan  sınıflarının  dili  haline  gelen  bir  tür  Fransızcayı  da  beraberlerinde  getirmişlerdir.  Bu  süreçte  belli  bir  dönem  boyunca  alt  sınıflar  İngilizce  konuşurken  üst  sınıflarda  Fransızcanın  konuşulduğu  bir  tür  dil  sınıfı  ayrımı  yaşanmıştır.  14.  yüzyıla  gelindiğinde  ise  İngilizce  birçok  Fransızca  kelimenin  içine  eklenmesiyle  birlikte  İngiltere’de  dominant  dil  konumuna  yükselmiştir.  Bu  dile  Orta  İngilizce  adı  verilmektedir.  Bu  dil  büyük  şair  Chaucer’in  dilidir  (1340-1400).  Fakat  yine  de  günümüzde  ana  dili  İngilizce  olanların  anlamakta  güçlük  çektiği  bir  yapıdadır.

 

Modern  İngilizce

Erken  Modern  İngilizce  (1500-1800)

 

Orta  İngilizcenin  sonuna  doğru  telaffuzda  ani  ve  farklı  bir  değişimle  birlikte  sesliler  çok  daha  kısa  bir  şekilde  telaffuz  edilmeye  başlandı.  16.  Yüzyıldan  itibaren  ise  Britanyalılar  dünyanın  farklı  yerlerinden  birçok  halkla  iletişim  içine  geçtiler.

 

Bu  ve  Rönesans’ın  klasik  öğrenimi  birçok  yeni  kelimenin  ve  deyimin  dile  girmesine  sebep  oldu.  Matbaanın  icadı  basılı  olarak  ortak  bir  dilin  de  ortaya  çıkması  anlamına  geliyordu.  Kitaplar  daha  ucuzlaştı  ve  daha  fazla  insan  okumayı  öğrendi.  Matbaa  ayrıca  İngilizceye  standardizasyonu  da  beraberinde  getirmiştir.  Heceleme  ve  gramer  sabitlendi  ve  birçok  yayım  evinin  yer  aldığı  Londra  diyalektiği  standartlaştı.  1604’te  ilk  İngilizce  sözlük  basılmıştır.

 

Geç  Modern  İngilizce  (1800-Günümüz)

 

Erken  Modern  İngilizce  ile  Geç  Modern  İngilizce  arasındaki  temel  fark  kelime  bilgisidir.  Geç  Modern  İngilizce  iki  ana  faktörden  kaynaklanan  birçok  yeni  kelimeye  sahiptir:  ilk  olarak,  Endüstri  Devrimi  ve  teknoloji  birçok  yeni  kelimenin  bulunmasına  yönelik  bir  ihtiyaç  ortaya  çıkarmıştır.  İkinci  olarak,  en  yüksek  zamanında  İngiliz  İmparatorluğu  yeryüzünün  dörtte  birini  kaplamıştır  ve  bu  da  İngilizce  dilinin  birçok  ülkeden  yabancı  kelimeleri  içine  alması  sonucunu  doğurmuştur.

 

İngilizcenin  Türleri

 

1600’lü  yıllardan  itibaren  Kuzey  Amerika’daki  İngiliz  kolonileri  İngilizcenin  ayırıcı  bir  şekilde  farklı  olan  Amerikan  türünün  ortaya  çıkması  sonucunu  yaratmıştır.  Bazı  İngilizce  telaffuzlar  ve  kelimeler  Amerika’ya  ulaştıklarında  değişmeden  kalmışlardır.  Bazı  yönlerden,  Amerikan  İngilizcesi  İngiliz  İngilizcesine  göre  Shakespeare’in  İngilizcesini  çok  daha  fazla  anımsatmaktadır.  Britanyalıların  “Amerikan  Deyimleri”  olarak  adlandırdığı  bazı  ifadeler  aslında  zamanla  Britanya’da  kaybolurken  kolonilerde  korunmuş  olan  orijinal  İngilizce  ifadelerdir  (Örneğin  rubbish-trash;  lend  yerine  loan  ve  autumn-fall,  başka  bir  örnek  ise  Hollywood  gangster  filmleri  ile  İngiltere’ye  yeniden  ithal  edilen  frame-up  kelimesidir).  İspanyolca  da  Amerikan  İngilizcesine  etki  etmiştir  (Sonrasında  İngiliz  İngilizcesine).  Canyon,  ranch,  stampede  ve  vigilante  Amerika’nın  batısına  yerleşim  sürecinde  İngilizceye  giren  İspanyolca  kelimelerin  örnekleridir.  Fransızca  kelimeler  (Louisiana  ile)  ve  Batı  Afrika  kelimeleri  (köle  ticareti  aracılığıyla)  de  Amerikan  İngilizcesini  etkilemişlerdir  (ve  dolaylı  olarak  İngiliz  İngilizcesine  etki  etmişlerdir).

 

Günümüzde,  Amerikan  İngilizcesi  Birleşik  Devletlerin  sinemada,  televizyonda,  popüler  müzikte,  ticarette  ve  (internet  dahil  olmak  üzere)  teknolojide  olan  hakimiyeti  nedeniyle  son  derece  etkindir.  Fakat  dünyada  başka  birçok  İngilizce  türü  de  mevcuttur.  Örnek  vermek  gerekirse  bu  türlerin  içinde  Avustralya  İngilizcesi,  Yeni  Zelanda  İngilizcesi,  Kanada  İngilizcesi,  Güney  Afrika  İngilizcesi,  Hindistan  İngilizcesi  ve  Karayip  İngilizcesi  bulunur.

 fazla bilgi ıÇın tıkla

 


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.