آموزشگاه آنلاین انگلیسی

آموزشگاه آنلاین انگلیسی

یادگیری انگلیسی
learn english easy

Upper-Intermediate

یادگیری سریع زبان انگلیسی

سطح متوسط میانی شامل 3 دوره و 3 درس ویدیویی، بخش دستور زبان و بخش نوشتاری و بخش لغات بیشتر است. هر یک از آن ها بر روی موضوعات مختلف تمرکز دارد و هر زمان که بخواهید میتوانید دوره های خود را مرور کنید.

درس 1 و درس ویدیویی 1

در این درس خواهید آموخت:

• موضوعات مهمی مانند: امور مالی، تفاوت های جنسیتی و غیره را مورد بحث قرار دهید.

• یاد میگیرید که چگونه در محل کار سخنرانی و ارائه داشته باشید.

• در مورد ریسک کردن، رفتارهای خاص، زندگی کاری و سبک زندگی بحث کنید.

درس 2 و درس ویدیویی 2

در این درس خواهید آموخت:

• نقاط قوت و ضعف خود را بررسی کنید و در مورد شغل خود صحبت کنید.

• در مورد تکنولوژی و نوآوری صحبت کنید.

• یاد میگیرید که چگونه قراردادها و قوانین کشور خود را بخوانید.

• در مورد ترس ها و نگرانی های خود صحبت کنید.

درس 3 و درس ویدیویی 3

در این درس خواهید آموخت:

• در مورد برچسب ها، رفتارهای مناسب و اینکه چگونه درخواست کمک کنید، یاد میگیرید.

• یاد میگیرید که چگونه در شرایط های عادی و ناخوشایند ابراز همدردی کنید.

• یاد میگیرید که چطور در مورد سیاست صحبت کنید، و از قطع روابط اجتناب کنید.

• یاد میگیرید که نحوه ساخت یک تیم، استراتژی های مدیریتی، کیفیت رهبری، ساختارهای شرکتی و فرهنگ سازمانی را توضیح دهید.

learn english online

Start Today!

English educational institution 2010-2019.

Golden Global Co. © All Rights Reserved.